030 22 70 578 of 06 15 46 42 46 info@sneper.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sneper Advocatuur B.V.

Toepasselijkheid

 1. Sneper Advocatuur B.V. (“ tevens handelend onder de naam Carmen Sneper Advocatuur ”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, met als doel het uitoefenen van de rechtspraktijk.
 2. Alle opdrachten aan Sneper Advocatuur B.V. of aan Sneper Advocatuur B.V. gelieerde (rechts)personen worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Sneper Advocatuur B.V. Dit geldt ook indien de opdrachtgever de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling heeft dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Aan Sneper Advocatuur B.V. gelieerde (rechts)personen omvat, maar is niet beperkt tot: alle (huidige, voormalige en toekomstige) medewerkers, adviseurs en alle (rechts)personen die op verzoek van Sneper Advocatuur B.V. werkzaamheden hebben verricht of zullen verrichten. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.
 3. De opdracht is door het kantoor aangenomen indien deze schriftelijk door het kantoor is bevestigd.
 4. Indien zich in het kader van de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Sneper Advocatuur B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico wat krachtens de verzekering ter zake komt voor rekening van Sneper Advocatuur B.V. Een dergelijke gebeurtenis kan een nalatigheid inhouden.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aan Sneper Advocatuur B.V. verstrekte opdracht, inclusief aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten, alsmede alle daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen. Indien een aanvullende opdracht, vervolgopdracht of nieuwe opdracht wordt gegeven door een (rechts)persoon gerelateerd aan de oorspronkelijke opdrachtgever, zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op die aanvullende opdracht, vervolgopdracht of nieuwe opdracht en staat de oorspronkelijke opdrachtgever ervoor in dat een dergelijke aanvullende opdracht, vervolgopdracht of nieuwe opdracht zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De werking van de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek betreffende (het verstrekken van informatie en het tot stand komen van) e-commerce transacties is uitdrukkelijk uitgesloten indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf .
 6. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Sneper Advocatuur B.V., maar ook ten behoeve van de aan Sneper Advocatuur B.V. gelieerde (rechts)personen als bedoeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden. Al het geen in deze Algemene Voorwaarden ten behoeve van Sneper Advocatuur B.V. en de aan Sneper Advocatuur B.V. verbonden (rechts)personen is bepaald, wordt aangemerkt als onherroepelijk kosteloos derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van de Nederlandse Burgerlijk Wetboek. De aan Sneper Advocatuur B.V. verbonden (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met de uitvoering of niet-uitvoering van enige opdracht of enig onderdeel daarvan.
 7. Sneper Advocatuur B.V. zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de selectie van derden die bij de uitvoering van een opdracht zullen worden ingeschakeld. Sneper Advocatuur B.V. is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. De opdrachtgever machtigt Sneper Advocatuur B.V. hierbij om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens hem te aanvaarden.
 8. Facturering van de werkzaamheden zal tenzij uitdrukkelijk anders overeenkomen, plaatsvinden overeenkomstig het uurtarief van de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerker(s), juridisch medewerkers daarbij inbegrepen, zoals dat periodiek door Sneper Advocatuur B.V. voor de medewerkers c.q. juridische medewerkers wordt vastgesteld. Sneper Advocatuur zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt, aan de opdrachtgever doorbelasten, zoals reiskosten, griffierechten, kosten voor uittreksels en deurwaarderskosten.
 9. Sneper Advocatuur B.V. is bevoegd gebruik te maken van (digitale) communicatiemiddelen en communicatiediensten en (digitale) middelen en diensten voor de opslag van gegevens, al dan niet verstrekt door derden. Sneper Advocatuur B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect kan voortvloeien uit of verband houdt met het gebruik van dergelijke middelen of diensten. Sneper Advocatuur B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die, direct of indirect, het gevolg is van of verband houdt met het onderscheppen, manipuleren, infectie of vertraging in (transport van) elektronische berichten en documenten of onrechtmatig (transport van dergelijke) berichten of documenten, waaronder maar niet beperkt door virussen of hacks.
 10. Onverminderd hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen, vervalt iedere aansprakelijkheid voor schade 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van Sneper Advocatuur B.V. voor die schade.
 11. Al dan niet in verband met een opdracht is Sneper Advocatuur B.V. bevoegd de (persoons)gegevens van de opdrachtgever in verband met de uitvoering van een opdracht aan Sneper Advocatuur B.V. of ten behoeve van relatiebeheer.
 12. Sneper Advocatuur B.V. kent een kantoor klachtenprocedure, die voldoet conform de regelgeving van de Nederlandse Advocatenwet (Advocatenwet) en is van toepassing op alle opdrachten en diensten. Deze kantoorklachtenregeling is te vinden op de website van Sneper Advocatuur B.V. sneper.nl  en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
 13. Het kantoor neemt verder deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van het kantoor in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te vinden op de website van de Geschillencommissie Advocatuur en is te raadplegen via de website: www.advocatenorde.nl.
 14. Op de rechtsverhouding tussen Sneper Advocatuur B.V. en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing en op deze Algemene Voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot dit artikel 12) is Nederlands recht van toepassing.  Ieder geschil, inclusief maar niet beperkt tot enige vordering tot schadevergoeding op welke grond dan ook, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden Nederland locatie Utrecht, Nederland.
 15. Sneper Advocatuur BV is statutair gevestigd te Baarn, Nederland en is ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister te Amersfoort onder KVK nummer 83953477.

 

 

Hulp nodig?  Sneper Advocatuur B.V.

  Het kantoor is gespecialiseerd in het jeugdrecht. Denk hierbij aan ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, voogdij en gesloten jeugdzorg. Verdere aandachtspunten zijn familie en gezin en wonen en inkomen.

  Vragen of kunt u hulp gebruiken?

  Ondanks de coronamaatregelen is Sneper Advocatuur gewoon open. Hierbij houdt het kantoor rekening met de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt met telefonische (videobeeld) verbindingen en email. Een fysieke afspraak op kantoor is ook mogelijk.

  Sneper Advocatuur B.V.

  Sneper Advocatuur is een laagdrempelig en ervaren advocatenkantoor. Het kantoor behandelt zowel betaalde zaken op uurtarief, als pro deo zaken. Wij richten ons op conflicten in rechtsgebieden waarmee iedereen wel eens te maken heeft of krijgt: het familie– en gezinsleven, wonen, inkomen en de overheid.

  Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Baarn (Utrecht). De loopafstand vanaf het station bedraagt een kwartier. Ook is er (gratis) parkeermogelijkheid. Voor mensen die niet in staat zijn om het kantoor te bezoeken, bestaat de mogelijkheid van een huisbezoek of op een andere locatie af te spreken.

  Contact

  Het kantoor is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00. Voor spoed uithuisplaatsingen kunt u ook ’s avonds bellen naar 030 22 70 578.

  Telefoon: 030 22 70 578
  Fax: 030 22 70 578
  Mobiel: 06 15 46 42 46
  E-mail: info@sneper.nl

  Bezoekadres (enkel op afspraak)

  Amsterdamsestraatweg 18
  3743 AB Baarn

  Sneper Advocatuur B.V. tevens handelend onder de naam Carmen Sneper Advocatuur, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Sneper Advocatuur B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder KvK-nummer 83953477. Sneper Advocatuur B.V. ontvangt geen derdengelden en heeft derhalve geen stichting derdengelden.